POLITYKA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem państwa danych osobowych jest Maszyny Drogowe Sp. z o.o. Sp. komandytowa z siedzibą w Skałowie, Skalowo 3, NIP 782-282-29-38, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000738432 zwana dalej Administratorem.

Podstawa prawna przetwarzania danych.

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO), jak również polska ustawa o ochronie danych osobowych oraz akty wykonawcze do tej ustawy.

W szczególności w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą lub wykonania umowy, której strona jest osoba, której dane dotyczą oraz w celu wypełnienia obowiązków ciążących na Administratorze, a wynikających z innych aktów prawnych

Wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

W celu realizacji wymogów ustawowych Administrator dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych oraz zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, jak również przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

Przekazywanie danych jest dobrowolne. Kontrahent może nie przekazywać swoich danych osobowych, jednakże w takim wypadku Administrator nie może zawierać żadnych umów ani wykonywać innych czynności względem Kontrahenta.

Cele zbierania danych:

Zbieranie danych osobowych ma na celu wykonywanie wszelkich czynności związanych z realizacją zawartych z tymi podmiotami umów. W szczególności:

- zawieranie umów,

- procedura reklamacji,

- wystawianie faktur,

- wysyłanie wezwań do zapłaty,

- windykacja nieuregulowanych należności,

- wystawianie oświadczeń w celu zastosowania odwróconego obciążenia w podatku VAT,

- uczestnictwo w przetargach publicznych i niepublicznych,

- negocjacje z kontrahentami,

- wypełnianie wniosków do banków, ubezpieczycieli.
-przesyłania ofert

Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu

Okres przechowywania danych osobowych

Dane osobowe związane ze składaniem zamówień, realizacją umów będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu tych umów.

Ze względu na konieczność wypełniania obowiązków podatkowych i rachunkowych dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów podatkowych, rachunkowych.

Dane osobowe niezbędne do obsługi reklamacji będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia uprawnień z tego tytułu.

Prawa Kontrahentów, których dane dotyczą

Każdemu kontrahentowi przysługuje prawo do:

- Dostępu do swoich danych osobowych,

- Sprostowania swoich danych osobowych,

- Żądania usunięcia swoich danych osobowych,

- Żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

- Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

- Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

- Prawa te można zrealizować poprzez kontakt z Administratorem na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: biuro@maszyny-drogowe.com z dopiskiem Dane Osobowe.

W przypadku niewykonania przez Administratora obowiązków na nim ciążących, każdej osobie, której dane przetwarza Administrator przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którego adres można znaleźć na stronie www.giodo.gov.pl/pl/493

Zabezpieczenia

Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo ochrony przetwarzanych danych osobowych adekwatne do zagrożeń oraz kategorii danych osobowych.

Przetwarzanie danych w imieniu Administratora.

Jeśli zajdzie taka potrzeba dane osobowe kontrahentów mogą zostać przekazane podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie w celu realizacji naszych usług lub umów. W tym celu Administrator zawrze stosowne umowy powierzenia przetwarzania danych z podmiotami, które zobowiązują się przetwarzać dane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi.